Vrácení zboží a reklamace

Informace o reklamaci

Pokud máte k přijatému produktu námitky (poškození zásilky, nedodržení objednávky), nahlaste tuto skutečnost pomocí formuláře na speciální podstránce. Do 7 dnů odpovíme na reklamace a navrhneme řešení situace.

REKLAMACE


Informace o vrácení

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím způsobu komunikace na dálku (telefon, internet) s podnikatelem bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů (mimo nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu), a to do 14 dnů od okamžiku převzetí zboží, není-li dále stanoveno jinak. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás (PlasticExpress.cz s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 097 85 272, DIČ: CZ09785272, e-mailová adresa: info@plasticexpress.cz, tel: +420 910 880 869) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pro odstoupení můžete použít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, přiložený jako příloha 1 těchto Obchodních podmínek, není to však povinností – odstoupení od smlouvy lze učinit jakoukoli formou (písemně, e-mailem, telefonicky atd.), lze však doporučit provedení takovým způsobem, abyste v případě vzniku jakéhokoli sporu měli k dispozici důkaz, že odstoupení bylo skutečně učiněno. Zákazník je v případě odstoupení od smlouvy povinen nepoškozené zboží zaslat zpět do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit zákazníkovi přijaté peněžní prostředky do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, může však tyto zadržet až do okamžiku převzetí zboží či prokázání jeho zaslání zpět Prodávajícímu ze strany zákazníka, a to podle toho, ke které události dojde dříve.

Pokud je zákazníkem podnikatel provádějící nákup v souvislosti se svou obchodní nebo profesní činností, závisí poskytnutí práva na odstoupení od smlouvy výhradně na dohodě s Prodávajícím.

Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takové situaci může být kupujícímu účtována ztráta části hodnoty zakoupeného zboží.

Při odstoupení od smlouvy kupující vrátí zboží Prodávajícímu na své náklady. Pokud nelze věc z důvodu její povahy vrátit poštou, je spotřebitel povinen nést přímé náklady Prodávajícího na vrácení zboží:

 • za každý standardní balíček – 209,63 CZK brutto,
 • za každý nestandardní balíček – 726,30 CZK brutto,
 • za každou paletu – 1 756,92 CZK brutto.

Rozměry takto označovaných balíků jsou podrobně popsány na podstránce https://plasticexpress.cz/odeslani-platby.


Dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem vyloučeno v případě:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 informujeme zákazníky se statusem spotřebitelů o možnosti elektronického řešení sporů s PlasticExpress.cz pomocí platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostupné z www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Váš prohlížeč není podporovaný!

Fungování konfigurátoru nemusí být správné. Pro správné zobrazení této stránky aktualizujte svůj prohlížeč

×