Obchodní podmínky

[DEFINIČNÍ USTANOVENÍ]
PlasticExpress.cz
– společnost PlasticExpress.cz s.r.o., se sídlem 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 097 85 272, DIČ: CZ09785272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 84124;
Platforma PlasticExpress.cz – webová platforma pro prodej produktů PlasticExpress.cz, spravovaná a provozovaná společností PlasticExpress.cz s.r.o.;
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Spotřebitel – subjekt definovaný dle § 419 občanského zákoníku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

[IDENTIFIKACE PRODÁVAJÍCÍHO]
PlasticExpress.cz – společnost PlasticExpress.cz s.r.o., se sídlem 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 097 85 272, DIČ: CZ09785272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 84124;

Adresa společnosti:
PlasticExpress.cz s.r.o.
28. října 205/45, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

e-mailová adresa: info@plasticexpress.cz
tel: +420 910 880 869

[ROZSAH POUŽITÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK]
Nákup produktů prostřednictvím webových stránek PlasticExpress.cz probíhá za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách, které představují nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi Vámi a PlasticExpress.cz při koupi zboží prostřednictvím platformy PlasticExpress.cz. Tyto obchodní podmínky platí pro území České republiky. Před objednáním produktů komunikací na dálku (internet) prostřednictvím platformy PlasticExpress.cz se důkladně seznamte s těmito Obchodními podmínkami.

[PRAVIDLA PRO ZMĚNY TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK]
PlasticExpress.cz si vyhrazuje právo kdykoli provést změnu těchto Obchodních podmínek bez nutnosti jakéhokoli předchozího upozornění. Změna Obchodních podmínek je účinná v okamžiku zveřejnění aktualizovaných Obchodních podmínek na platformě PlasticExpress.cz. Každý jednotlivý právní vztah vzniklý z důvodu zakoupení zboží na platformě PlasticExpress.cz se řídí zněním Obchodních podmínek zveřejněným a účinným ke dni učinění příslušné jednotlivé objednávky.

[ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK NA PLATFORMĚ PLASTICEXPRESS.CZ]
Objednávky na platformě PlasticExpress.cz mohou zadávat zákazníci – fyzické osoby, které mají plnou způsobilost k právním úkonům, jednající jako spotřebitelé, fyzické osoby jednající jako podnikatelé a právnické osoby. Pro dokončení objednávky musí zákazník zvolit způsob platby a způsob doručení a také informace umožňující zpracování objednávky, včetně některých osobních údajů, tj. jméno (či jiné označení), adresa, IČO a/nebo daňové identifikační číslo (je-li zákazníkem podnikatel), kontaktní údaje (jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mailová adresa, telefon), jakož i souhlasit s ustanoveními těchto Obchodních podmínek, ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů a udělit souhlasy nezbytně nutné k využití internetového obchodu.

[OKAMŽIK UZAVŘENÍ SMLOUVY]
Zadávání objednávek probíhá prostřednictvím konfigurátoru, dostupného v záložce https://plasticexpress.cz/configurator/1-plexisklo-ir-, a v případě objednávek produktů nepodporovaných konfigurátorem probíhá zadání Vaší individuální objednávky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.plasticexpress.cz/user/configurator/manual. Před zadáním objednávky je nutno zaslat nejprve poptávku a zadat: druh materiálu, tloušťku materiálu, tvar a rozměry, typ řezu a případně velikost a polohu otvorů v desce. Po odeslání poptávky zašle PlasticExpress.cz cenovou nabídku k poptávanému produktu s možností přidání tohoto produktu do Košíku a zadání objednávky.

Po zadání objednávky obdržíte zákazník na zadanou kontaktní adresu e-mailovou zprávu s potvrzením zadání objednávky. O přijetí objednávky ze strany PlasticExpress.cz bude zákazník informován prostřednictvím další e-mailové zprávy („Potvrzení o zadání objednávky“). Přijetí objednávky ze strany PlasticExpress.cz je považováno za okamžik uzavření smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou mimo jiné ustanovení těchto Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“). Pokud však nebudeme schopni Vám doručit objednané zboží, budeme Vás o tom informovat e-mailem a v souladu s níže uvedeným objednávka nebude splněna.

Po odeslání zboží objednaného na Platformě Vám zašleme e-mail s potvrzením, že zboží bylo odesláno. Pro budoucí použití Vám doporučujeme vytisknout či stáhnout kopii těchto Obchodních podmínek a příslušných Potvrzení objednávky.

[PRÁVO PLASTICEXPRESS.CZ ODMÍTNOUT OBJEDNÁVKU NEBO ODSTOUPIT OD SMLOUVY]
Realizace všech objednávek na Platformě závisí na dostupnosti produktů. PlasticExpress.cz si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku z libovolného důvodu, jakož i právo odstoupit od Smlouvy písemným oznámením zákazníkovi, aniž by byla odpovědna za jakékoli škody, a aniž by byla povinna hradit jakékoli sankce či náklady krom vrácení ceny zboží obdržené od Vás v souvislosti se zrušenou Smlouvou či její částí:

 • výrobek či jeho výrobní komponent není k dispozici / není na skladě;
 • fakturační údaje, které jste uvedli, jsou nesprávné nebo je nelze ověřit;
 • Vaše objednávka byla naším bezpečnostním systémem označena jako neobvyklá nebo snaha o zneužití objednávkového systému;
 • došlo k chybě v ceně zboží zobrazené na Platformě;
 • není možné doručit objednávku na Vámi uvedenou adresu;
 • z důvodu nezaplacení, či z důvodu nedostatku výrobních nebo technických možností vyrobit produkty navržené zákazníkem.

[OVĚŘENÍ ZADANÝCH ÚDAJŮ]
Realizaci Vaší objednávky může předcházet ověření zadaných údajů ze strany PlasticExpress.cz, což berou uživatele Platformy zasláním objednávky na vědomí. Takové ověření může zahrnovat ověření Vámi zadané adresy či kontrolu, zda splněním objednávky nemůže dojít ke spáchání právními předpisy zakázaného jednání. Podezření na podvody na Platformě budou v případě potřeby řádně vyšetřeny a stíhány dle příslušného právního řádu.

[CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY]
Informace o akceptovaných platebních metodách jsou k dispozici v záložce www.plasticexpress.cz/odeslani-platby na webových stránkách www.plasticexpress.cz (dále také jen „webová stránka“). Jiné platební způsoby a metody než zde uvedené PlasticExpress.cz nepřijímá, nedohodne-li se s zákazníkem v daném konkrétním případě jinak.

Faktura je PlasticExpress.cz vygenerována po splnění objednávky.

PlasticExpress.cz není odpovědná za ztrátu platby, chybu při platbě či jiné pochybení a škody, které mohou vzniknout v důsledku jednání zákazníka či třetí strany (poskytovatele platebních služeb), není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak.

[PROVÁDĚNÍ PLATBY]
Platby za objednávky lze provádět následujícími způsoby:

 • elektronická platba prostřednictvím subjektu poskytujícího v souladu s příslušnou licencí zprostředkování elektronických transakcí, či platba platební kartou prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb, u kterých toto umožňuje internetový obchod;
 • bankovním převodem ve formě předplatby. Název banky a číslo účtu, na který má být platba provedena, budou zákazníkovi zaslány v e-mailovém potvrzení a oznámení o vyčkání na provedení platby bankovním převodem;
 • elektronická platba, uvedená v odrážce 1, bude prováděna třetími stranami, s nimiž bude mít Prodávající v daném okamžiku uzavřenu dohodu o poskytování zprostředkovatelských služeb v elektronických platbách.

Podmínkou zahájení plnění objednávky ze strany PlasticExpress.cz je úhrada celé částky ceny za objednané zboží. Po řádném zaúčtování platby zahájí PlasticExpress.cz výrobu produktů, které zákazník zakoupil.

Nebude-li zákazníkem řádně provedena platba nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne zadání objednávky, zašle PlasticExpress.cz na e-mailovou adresu zákazníka automatické připomenutí platebního požadavku. Pokud ani do 21 kalendářních dnů ode dne zadání objednávky nebude moci být příslušná platba zaúčtována Prodávajícím, bude nákup automaticky zrušen z důvodu nezaplacení ceny zákazníkem. Platby lze provádět pouze v případě, že lze ověřit fakturační údaje.

[PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA]
PlasticExpress.cz je výlučným vlastníkem veškerého zboží, včetně jakéhokoli zboží inzerovaného či objednaného, a to až do okamžiku kompletní úhrady kupní ceny zákazníkem.

[CENA]
Pro řádnou orientaci zákazníků je u zboží na Platformě uvedena jak tzv. čistá cena, tak i tzv. hrubá cena každého produktu. Tzv. hrubá cena (brutto) zahrnuje nad rámec tzv. čisté ceny (netto) také daň z přidané hodnoty (DPH). Hrubá cena je také uvedena v rámci údajů ke zboží v nákupním košíku.

Náklady na dopravu sdělené Prodávajícím zákazníkovi platí vždy pro jednu konkrétní objednávku. Podrobné informace o nákladech na dopravu najdete na webových stránkách www.plasticexpress.cz/odeslani-platby.

Cena zboží je vypočítána na základě rozměrů zakoupeného zboží (plastových panelů) zadaných zákazníkem při tvorbě objednávky. Ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK).

[CELKOVÁ CENA]
Celková cena, zobrazená na obrazovce zákazníka při shrnutí objednávky a při závěrečné platbě, zahrnuje daň z přidané hodnoty a poštovné. Tato částka bude taktéž uvedena v Potvrzení objednávky, které pro případné budoucí užití doporučujeme vytisknout nebo stáhnout.

[CENOVÉ ZMĚNY]
Cena každého jednotlivého produktu PlasticExpress.cz je zobrazena na Platformě PlasticExpress.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží, taková změna však nebude mít vliv na objednávky již potvrzené Potvrzením objednávky.

[DOKUMENTACE KOUPĚ A PRODEJE]
V případě veškerých objednávek, tedy i objednávek zadaných spotřebiteli, znamená souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek zároveň souhlas s vystavením faktury společnosti PlasticExpress.cz jako daňového dokladu, a také souhlas se zasláním faktury elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zákazníka.

[DODÁVKA]
Informace o dostupných termínech a způsobech doručení najdete na webových stránkách v záložce www.plasticexpress.cz/odeslani-platby. Objednávku můžeme dodat pouze na existující doručovací adresu, kterou může býti adresa bydliště, sídla, provozovny apod.

[ROZDĚLENÍ DODÁVKY]
PlasticExpress.cz si vyhrazuje právo rozdělit dodávku Vámi objednaných produktů z důvodu případné dočasné nedostupnosti některých materiálů, velikosti nebo složitosti objednaných produktů. Nastane-li taková situace, obdržíte od nás příslušné informace na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při zadávání objednávky.

[KONTROLA STAVU ZÁSILKY]
Při dodání a převzetí zásilky, prosím, zkontrolujte poškození obalu a celkový stav zásilky. Zjistíte-li již při převzetí, že je zásilka poškozená, nepřijímejte balíček. Pokud zákazník v okamžiku dodání a převzetí zásilky neoznámí přepravci žádné výhrady či námitky, může vůči Prodávajícímu uplatňovat odpovědnost z důvodu vad zboží pouze, pokud nebylo možné takové vady identifikovat v době převzetí zásilky od přepravce.

[NÁKLADY DODÁNÍ A DODACÍ PODMÍNKY]
Náklady na dodání zboží závisí na hodnotě objednávky, hmotnosti a rozměrech zásilky. Náklady na dodání jsou uvedeny v nákupním košíku zákazníka společně s objednávkou. Pravidla dodávky se řídí také obchodními podmínkami zákazníkem zvoleného přepravce.

Vámi objednaný produkt zasílá společnost PlasticExpress.cz prostřednictvím zvolené kurýrní společnosti. Zásilky jsou doručovány od 8:00 do 20:00 v pracovní dny. Pokud nebudete při dodání zastiženi, bude Vám zanecháno oznámení. V případě nemožnosti dodání zboží z jakéhokoli důvodu na straně Kupujícího nebo příjemce zboží a nutnosti jeho opětovného dodání Prodávajícím mohou být Kupujícímu účtovány náklady na opětovné zaslání zboží. Způsob balení zboží volí v každém případě společnost PlasticExpress.cz a zohledňuje přitom okolnosti a vlastnosti každého zasílaného kusu zboží.

Převzetí zásilky od kurýra musí být ze strany zákazníka potvrzeno čitelným podpisem (případně podpisem Vámi pověřené osoby k vyzvednutí zásilky). V okamžiku potvrzení převzetí na vás přechází na zákazníka vlastnické právo ke zboží a všechna rizika spojená s držením a používáním zboží, zejména riziko nahodilé ztráty či vzniku vady nebo poškození zboží.

V případě neoprávněného odmítnutí převzetí zásilky zboží zákazníkem je zásilka vrácena Prodávajícímu na náklady zákazníka. Zákazník v takovém případě může Prodávajícího žádat o opětovné zaslání zásilky na náklady zákazníka v souladu se zněním těchto Obchodních podmínek.

[SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY]
Zákazník přesně definuje specifikaci zboží pomocí nástrojů, dostupných na webových stránkách v záložce https://plasticexpress.cz/configurator/1-plexisklo-ir-.

Platforma umožňuje objednávat také zboží, které konfigurátor nepodporuje. Zadání objednávky se v takovém případě uskuteční zasláním poptávky prostřednictvím zvláštního formuláře, který zákazníkovi umožní provést zadání individuální objednávky.

Pokud jako zákazník zadáte objednávku, kterou konfigurátor nepodporuje, PlasticExpress.cz Vám po obdržení takové objednávky a ujištění se o možnosti její realizace zašle cenovou nabídku produktu, která bude zveřejněna na Vašem zákaznickém účtu v záložce nestandardních poptávek.

PlasticExpress.cz si vyhrazuje právo odmítnout návrh zboží zákazníka, pokud dle zhodnocení PlasticExpress.cz není možné požadavky zákazníka splnit a/nebo pokud návrh zboží zasahuje do práv průmyslového vlastnictví. O odmítnutí návrhu zboží bude zákazník bez zbytečného odkladu informován na adresu e-mail, kterou zadal při objednávce zboží.

Všechny produkty dostupné na platformě PlasticExpress.cz mají stanovenu toleranci řezu dle normy ISO 2768-1m a tloušťky materiálu podle norem ISO 7823-1 a 7823-2, přičemž podrobné informace jsou k dispozici na www.plasticexpress.cz/tolerance.

[ZADÁNÍ VÝROBY]
Návrh produktu může zákazník provést pouze prostřednictvím záložky na webových stránkách https://plasticexpress.cz/configurator/1-plexisklo-ir- pomocí nástrojů zde v programu dostupných, nebo zasláním k ocenění prostřednictvím formuláře na adrese www.plasticexpress.cz/user/configurator/manual.

PlasticExpress.cz si vyhrazuje právo odmítnout vyrobit zboží podle návrhu, který dle názoru PlasticExpress.cz přesahuje možnosti navrhovacího program nebo výrobní možnosti PlasticExpress.cz.

PlasticExpress.cz má právo odmítnout provést výrobu zboží dle návrhu zákazníka, a to výhradně dle vlastního uvážení.

Návrhy zákazníka a personalizace účtu jsou považovány „Uživatelský obsah“. Na návrhy zákazníka a personalizaci účtu se tak vztahují ustanovení čl. 2 Uživatelských Podmínek.

[ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY]
Každou objednávku může zákazník zrušit bezplatně a bez udání důvodu, dokud nebyla ze strany PlasticExpress.cz přijata k provedení. Výrobu dle objednávek zadaných v internetovém obchodě PlasticExpress.cz začne Prodávající zpracovávat okamžitě. Chcete-li zrušit objednávku, nejprve zkontrolujte stav objednávky na adrese www.plasticexpress.cz/kontakt.

Pokud je stav objednávky „Čeká na zaplacení“ či „Pozastavená“, můžete objednávku zrušit tak, že nás kontaktujete telefonicky na tel. čísle +420 910 880 869 (viz záložka www.plasticexpress.cz/kontakt na webových stránkách). Podaří-li se úspěšně a včas objednávku zrušit, obdržíte potvrzení e-mailovou zprávou a zrušení objednávky bude bezplatné. V případě, že již není možné objednávku zrušit, bude Vám objednané zboží doručeno.

Zrušení objednávky již přijaté k provedení není možné, neboť výrobní proces začíná hned po zaslání e-mailu o přijetí objednávky k provedení a po platbě. Všechny produkty, které si objednáte prostřednictvím Platformy PlasticExpress.cz, jsou vyráběny dle pokynů a specifikací zákazníka, což znamená, že jsou uzpůsobeny na míru požadavkům konkrétního zákazníka (tzv. „na míru“).

[PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY UZAVŘENÉ PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU]
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím způsobu komunikace na dálku (telefon, internet) s podnikatelem bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů (mimo nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu), a to do 14 dnů od okamžiku převzetí zboží, není-li dále stanoveno jinak. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás (PlasticExpress.cz s.r.o., se sídlem 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 097 85 272, DIČ: CZ09785272, e-mailová adresa: info@plasticexpress.cz, tel: +420 910 880 869) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pro odstoupení můžete použít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, přiložený jako příloha 1 těchto Obchodních podmínek, není to však povinností – odstoupení od smlouvy lze učinit jakoukoli formou (písemně, e-mailem, telefonicky atd.), lze však doporučit provedení takovým způsobem, abyste v případě vzniku jakéhokoli sporu měli k dispozici důkaz, že odstoupení bylo skutečně učiněno. Zákazník je v případě odstoupení od smlouvy povinen nepoškozené zboží zaslat zpět do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen vrátit zákazníkovi přijaté peněžní prostředky do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, může však tyto zadržet až do okamžiku převzetí zboží či prokázání jeho zaslání zpět Prodávajícímu ze strany zákazníka, a to podle toho, ke které události dojde dříve.

Pokud je zákazníkem podnikatel provádějící nákup v souvislosti se svou obchodní nebo profesní činností, závisí poskytnutí práva na odstoupení od smlouvy výhradně na dohodě s Prodávajícím.

Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takové situaci může být kupujícímu účtována ztráta části hodnoty zakoupeného zboží.

Při odstoupení od smlouvy kupující vrátí zboží Prodávajícímu na své náklady. Pokud nelze věc z důvodu její povahy vrátit poštou, je spotřebitel povinen nést přímé náklady Prodávajícího na vrácení zboží:

 • za každý standardní balíček – 209,63 CZK brutto,
 • za každý nestandardní balíček – 762,30 CZK brutto,
 • za každou paletu – 1 756,92 CZK brutto.

Rozměry takto označovaných balíků jsou podrobně popsány na podstránce https://plasticexpress.cz/odeslani-platby.

***

Dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem vyloučeno v případě:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

[ODPOVĚDNOST A ZÁRUKA, UPLATŇOVÁNÍ VAD ZBOŽÍ PO DODÁNÍ]
PlasticExpress.cz nenese jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo demontáží, jakož i použitím produktů v rozporu s pokyny výrobce, doporučeními či technickými požadavky. Nejsme zodpovědní za přizpůsobení a kompatibilitu našeho zboží s jiným, a dále v situacích, kdy:

 • produkt byl zákazníkem jakkoli dále zpracován (včetně jakéhokoli způsobu použití či spotřebování zboží navzdory skutečnosti, že vadu bylo možné identifikovat před zahájením zpracování zboží nebo během jeho zpracování - před zpracováním celého zboží);
 • zákazník neoprávněně zasahoval do zboží, zejména provedením jakékoli neoprávněnou opravy zboží bez souhlasu PlasticExpress.cz;
 • vada produktu byla způsobena nesprávným použitím nebo skladováním, které bylo v rozporu s obsahem pokynů a doporučení výrobce zboží nebo Prodávajícího a/nebo v rozporu se zásadami péče nebo běžné údržby (např. staveb).

PlasticExpress.cz je jako Prodávající odpovědný pouze za soulad vyráběného kusu zboží s návrhem, modelem nebo zadanými údaji. Na zboží PlasticExpress.cz poskytuje Prodávající záruku za jakost v délce 3 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží a poškození vzniklá užíváním věci. Záruka se rovněž nevztahuje na škody způsobené umístěním zboží v prostředí nevhodném či škodlivém pro plastové materiály a v důsledku vystavení zboží přírodním či lidským silám v rozporu s jeho určením. PlasticExpress.cz není odpovědný za kvalitu materiálů dodávaných subdodavateli, pokud byly jejich parametry známy zákazníkovi předem, nejpozději v době zadání objednávky. Drobné odchylky od kvality barvy, vzoru, návrhu, hmotnosti a množství nepředstavují reklamační důvod. PlasticExpress.cz se zavazuje posoudit doručenou reklamaci do 21 dnů od jejího přijetí. Reklamace se činí prostřednictvím formuláře, dostupného na webových stránkách pod záložkou www.plasticexpress.cz/reklamace.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 informujeme zákazníky se statusem spotřebitelů o možnosti elektronického řešení sporů s PlasticExpress.cz pomocí platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostupné z www.ec.europa.eu/consumers/odr.

[MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ]
V případě, že dojde mezi PlasticExpress.cz a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mailová adresa: adr@coi.cz
Internetová stránka: adr.coi.cz

[INFORMACE O VRÁCENÍ PENĚŽNÍCH ČÁSTEK]
Vrácení peněz Prodávajícím proběhne stejným způsobem, jakým byla provedena příslušná platba. Pokud byla platba provedena bankovním převodem, informujte o tom zaměstnance PlasticExpress.cz na začátku procesu vrácení, aby Vám mohly být peněžní prostředky co nejdříve vráceny na Váš bankovní účet. Praktické informace o metodách a termínů vrácení peněžních prostředků naleznete také na www.plasticexpress.cz/vraceni-reklamace.

[PŘÍSLUŠNOST SOUDU]
Příslušným soudem pro řešení spotřebitelských sporů souvisejících s plněním smlouvy je místně a věcně příslušný obecný soud dle ustanovení právního řádu České republiky. V případě soudních sporů s podnikatelskými subjekty je příslušným soudem soud místně příslušný dle sídla PlasticExpress.cz v okamžiku podání žaloby.

[SOUKROMÍ A BEZPEČNOST]
PlasticExpress.cz si je vědom, že ochrana osobních údajů zákazníků je prioritou. Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů společností PlasticExpress.cz lze nalézt na webových stránkách www.plasticexpress.cz v záložce „Ochrana osobních údajů“.

Příloha 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Váš prohlížeč není podporovaný!

Fungování konfigurátoru nemusí být správné. Pro správné zobrazení této stránky aktualizujte svůj prohlížeč

×