Ochrana osobních údajů

Společnost PlasticExpress.cz s.r.o., se sídlem 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 097 85 272, DIČ: CZ09785272 (dále jen „PlasticExpress.cz“) při své činnosti využívá osobní údaje svých klientů, obchodních partnerů, či zaměstnanců. Při jakémkoli nakládání s osobními údaji postupujeme zcela v souladu s platnou právní úpravou a jejich ochraně přikládáme zásadní význam.

V tomto dokumentu Vám objasníme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem, jak je využíváme, co děláme pro to, aby byly v bezpečí, a jaká práva můžete vůči nám uplatnit.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů1 ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) je společnost PlasticExpress.cz, jak je specifikovaná výše.

Kontaktní údaje správce jsou uvedeny závěrem tohoto dokumentu, stejně jako na webovém portálu www.PlasticExpress.cz.

Jaké údaje shromažďujeme?

Bez souhlasu

 1. Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, např. jméno, příjmení, titul, datum narození, průkaz totožnosti, adresa bydliště, podpis, přihlašovací údaje k naší aplikaci či e-shopu (login, heslo atd.).
 2. Kontaktní údaje - údaje umožňující Vás kontaktovat, např. telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa.
 3. Údaje o nákupech a naší obchodní spolupráci, např. historie nákupů, platební údaje, bankovní spojení, platební karta, atd.
 4. Údaje shromažďované o zařízeních v souvislosti s využíváním webových služeb a aplikací -  při využívání našich webových stránek, aplikací či e-shopu používáme ke shromažďování a ukládání informací různé technologie k identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení (soubory cookies či obdobná technická řešení), shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa či jiné jedinečné identifikátory Vašeho zařízení, model hardware, verze operačního systému, údaje o mobilní síti, protokoly serverů, adresa internetového protokolu, datum a čas Vašeho požadavku), údaje o poloze (IP adresa, systém GPS, přístupové body sítě WI-FI nebo vysílač mobilních sítí)
 5. Údaje o využívání Vašich zákonných práv a evidence jejich uplatnění vůči naší společnosti.
 6. Další údaje, jejichž zpracování naší společnosti ukládá právní předpis České republiky nebo Evropské unie.

Se souhlasem

Naše společnost v některých případech zpracovává údaje z výše uvedených kategorií nebo i další údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu. V takových případech je přesný rozsah zpracovávaných osobních údajů uveden v souhlasu, který je Vám předložen. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě takového souhlasu, je Vám kdykoli umožněno udělený souhlas odvolat.

Naše společnost využívá také soubory ve formě tzv. „cookies“. Uživatel má možnost vlastního nastavení užívání souborů „cookies“ v používaném internetovém prohlížeči. Užíváním internetových stránek společnosti PlasticExpress.cz vyjadřuje uživatel souhlas s užíváním souborů cookies. V případě nesouhlasu může uživatel vlastní nastavení kdykoli změnit.

Účely zpracování osobních údajů

V souladu s platnou právní úpravou shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro předem určený účel a jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu.

Bez souhlasu

 1. Pro účely plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Z této smlouvy vyplývá, jaké údaje musíme zpracovávat, abychom mohli splnit vše, co jsme si sjednali a co nám v souvislosti s takovou smlouvou ukládá zákon (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce). Tento účel a zákonný důvod zpracování se vztahuje i na přípravu smlouvy a jednání o podmínkách smlouvy, dodání zboží či vystavení faktury.
 2. Pro účely plnění zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce, zákon o DPH, zákon o spisové a archivační službě, zákon o ochraně spotřebitele).
 3. Pro účely vymáhání našich právních nároků – je-li společnost PlasticExpress.cz nucena vymáhat svá práva nebo je hájit v soudním či správním řízení, použije nezbytné osobní údaje.
 4. Pro účely zodpovídání otázek, které byly společnosti PlasticExpress.cz položeny, předkládání nabídek v návaznosti na dotazy zákazníků – nezbytné osobní údaje společnost užívá k zajištění komunikace se zákazníkem.
 5. Pro účely archivace dokumentů, je-li archivace vyžadována zákonem a/nebo mohou být archivované informace a údaje využity k vymáhání pohledávek a ochraně oprávněných zájmů společnosti PlasticExpress.cz.
 6. Pro účely řízení vztahů se zákazníky a vytváření analytických modelů – abychom Vám mohli poskytnout služby dle Vašich potřeb, a to pohodlně a rychle, zpracováváme také údaje o nákupech, o požadavcích či stížnostech, porovnáváme a analyzujeme údaje o nabízených produktech, vytváříme statistiky a predikce odbytu, a to z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů. Snažíme se v těchto případech údaje anonymizovat v největší možné míře.

Se souhlasem

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat osobní údaje i pro jiné účely (např. marketing). V takových případech je účel shromáždění a dalšího nakládání s osobními údaji přesně vymezen ve Vašem souhlasu. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě takového souhlasu, je Vám kdykoli umožněno udělený souhlas odvolat.

Použití pro jiný účel než byly shromážděny?

V některých případech může naše společnost zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny, když např. osobní údaje jsou původně shromážděny za účelem plnění smlouvy, avšak současně je jsme za účelem plnění zákonných povinností nuceni archivovat po zákonem stanovenou dobu.

Zdroje námi získávaných osobních údajů

Přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby a následně při realizaci.

Od dalších subjektů, pokud to výslovně umožňuje právní předpis (např. v rámci soudního sporu) nebo pokud jste tomuto dalšímu subjektu dali svůj výslovný souhlas k předání informací o Vás.

Jste povinni předávat nám osobní údaje?

Pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je svobodné rozhodnutí o předání těchto údajů zcela na Vás.

Pokud údaje zpracováváme v souvislosti se smlouvou, o jejímž uzavření s námi jednáte či kterou jste s námi uzavřeli, nebo se službou, kterou Vám poskytujeme, můžete se dobrovolně rozhodnout, zda smlouvu uzavřete nebo službu budete čerpat anebo nikoliv. Pokud k uzavření smlouvy nebo k čerpání služby došlo, pak jste povinni předat nám informace nezbytné k plnění smlouvy či čerpání služby. Bez těchto informací Vám nemůžeme službu nebo jiné plnění poskytnout.

Pokud je důvodem shromáždění a dalšího zpracování Vašich osobních údajů plnění právních povinností nebo ochrana našich oprávněných zájmů, pak jste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout. Vždy žádáme jen údaje potřebné pro splnění vymezeného účelu.

Organizace a zajištění ochrany osobních údajů

Naše společnost v souladu s platnou právní úpravou zabezpečuje osobní údaje, se kterými nakládá, pomocí veškerých vhodných technických a organizačních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistila nejvyšší možnou úroveň jejich ochrany. Máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití ve smyslu GDPR.

Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Předáváme-li jakékoli osobní údaje třetím osobám, dbáme na to, aby i tyto osoby zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Předávání osobních údajů?

 1. Zpracovatelé – společnost PlasticExpress.cz zajišťuje převážnou většinu činností zpracování osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Je-li nutno část činností zpracování provádět prostřednictvím služeb třetích osob, dbáme při jejich výběru na poskytnutí maximálních záruk zabezpečení předávaných osobních údajů. Zpracovatele se snažíme v rámci smluv zavázat k poskytování přinejmenším takové úrovně ochrany osobních údajů, jakou poskytuje společnost PlasticExpress.cz, a současně také k dodržování povinnost mlčenlivosti. Účely zpracování osobních údajů zpracovateli jsou stanoveny společností PlasticExpress.cz a výhradně k těmto jsou zpracovatelům předávány.

  Zpracovateli jsou:
 • poskytovatelé IT služeb, aplikací a cloudových uložišť
 • poskytovatelé účetních služeb
 • poskytovatelé archivačních služeb
 • právní zástupce, případně subjekty vymáhající naše pohledávky
 • marketingové agentury
 1. Našim obchodním partnerům – pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti, která tvoří součást našich služeb, může být nezbytné předání osobních údajů. Takové subjekty se samy stávají správcem Vašich osobních údajů (zejména dopravce).
 2. Dalším subjektům – pokud je to nezbytné pro ochranu práv a zájmů naší společnosti předáváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro úspěšné uplatnění nároku nebo hájení našich práv dalším osobám (například právnímu zástupci, pojišťovnám nebo pojistnému brokerovy, bance, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům).
 3. Státním orgánům, respektive dalším subjektům v případech, kdy to naší společnosti ukládá právní předpis (například orgány státní správy, orgány dohledu, orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci).
 4. S Vašim souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.  

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny nebo navazujícího jiného účelu. Pokud právní předpis přímo nestanoví konkrétní dobu, po kterou musí být osobní údaje zpracovány, máme za to, že účel zpracování trvá po dobu, kdy z této činnosti zpracování hrozí uplatnění právních nároků a následně jeden kalendářní rok po zániku všech hrozících právních nároků.2

Doba pro splnění účelu jednotlivých dokumentů představuje např.:

 1. U smluv, dodacích listů, všeobecných podmínek smluv, faktur – po dobu 5 let od ukončení příslušného účetního roku,
 2. Údaje, týkající se uplatnění práv z odpovědnosti za vady či záruky budou uchovávány po dobu 1 roku od uplynutí záruky či maximální doby trvání odpovědnosti za vady.

Práva subjektů osobních údajů

 1. Právo na informace a vysvětlení

Společnost PlasticExpress.cz je v souladu s čl. 12 GDPR povinna poskytnout Vám stručně, transparentně, srozumitelně a snadno přístupným způsobem informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud pro Vás není některé ustanovení těchto Zásad zcela srozumitelné, neváhejte se na nás obrátit. Kontakty na naši společnost jsou uvedeny v závěru tohoto dokumentu či na webovém portálu www.PlasticExpress.cz.

 1. Právo odvolat souhlas

Jak bylo uvedeno v jednotlivých případech výše, pokud Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu a jeho další trvání závisí výhradně na Vašem rozhodnutí. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na ty činnosti zpracování, které již proběhly v době, kdy byl souhlas platně udělen, ani na ty činnosti zpracování, které je naše společnost z důvodu dříve uděleného souhlasu a již provedených činnosti zpracování povinna učinit (z důvodu dodržování právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

K odvolání uděleného souhlasu můžete využít (info@plasticexpress.cz). Odvolání uděleného souhlasu není nijak zpoplatněno.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo mít přehled o tom, které údaje o Vás zpracováváme. Máte tak právo od nás obdržet potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje společností PlasticExpress.cz zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám veškeré související informace v rozsahu požadovaném čl. 15 GDPR – účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci či kategorie příjemců osobních údajů, plánovaná doba zpracování a uložení, existence práva požadovat od správce opravu či výmaz osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu, dostupné informace o zdroji osobních údajů a informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Realizací práva na přístup k osobním údajům nesmí být dotčena práva jiných osob.

Abychom byli schopni zajistit nemožnost zneužití práva na přístup k Vašim osobním údajům a předání těchto údajů neúmyslně třetí osobě, jsme povinni ověřovat totožnost osoby, která uplatňuje právo na přístup.

 1. Právo vznést námitku

Pokud osobní údaje zpracováváme z důvodu ochrany oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Společnost PlasticExpress.cz následně vyhodnocuje, zda jsou nadále dány závažné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektů údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v souladu s čl. 21 GDPR.

Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů a Vaše osobní údaje již pro účely přímého marketingu zpracovávat nebudeme.

 1. Právo na opravu, respektive doplnění

V případě, že zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu či doplnění.

 1. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)

Máte právo žádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, je-li dán alespoň jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo dle předchozího odstavce těchto Zásad se neuplatní v případech dle čl. 17 odst. 3 GDPR, tedy společnost PlasticExpress.cz není povinna požadované údaje vymazat, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti uložené naší společnosti předpisem ČR nebo EU,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví při zpracování pro účely preventivního nebo pracovního lékařství atd.
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro statistické účely nebo pro účely vědeckého a historického výzkumu, nebo pokud by výmaz splnění těchto cílů vážně ohrozil,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti.
 1. Právo na přenositelnost údajů

V souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR máte právo získat od společnosti PlasticExpress.cz Vaše osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případech, že

 • důvodem zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy s naší společností a zároveň
 • zpracování naše společnost provádí automatizovaně.

Tyto údaje můžeme předat Vám nebo jinému správci, pokud o to požádáte a pokud to je technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Toto právo nelze uplatnit, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pokud tím byla naše společnost pověřena.

 1. Jak vyřizujeme Vaše námitky a žádosti?

Pokud se na naši společnost obrátíte s námitkou nebo žádostí o uplatnění některého ze svých zákonných práv, informujeme Vás o přijatých opatřeních. Pokud žádné opatření nepřijmeme, rovněž Vás o tom informujeme a vysvětlíme Vám důvody takového postupu. Veškeré informace Vám poskytneme do jednoho měsíce od obdržení příslušné námitky či žádosti. Nebude-li možné Vaši žádost či námitku vyřídit v této lhůtě, informujeme Vás o tomto taktéž ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti či námitky. Veškeré žádosti a námitky vyřizujeme bezodkladně.

Informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme stejným způsobem, jakým o ně požádáte. Veškeré námitky a žádosti a naše reakce jsou činěny a vyřizovány bezplatně. Pokud se však Vaše žádosti opakují nebo jsou zjevně nepřiměřené, můžeme žádat náhradu nákladů spojených s poskytnutím informací nebo dokonce můžeme odmítnout žádosti vyhovět.

Naše společnost může Vašim žádostem či námitkám vyhovět pouze pokud nemá pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost či námitku podává. Musíme zajistit, aby práva nebyla zneužívána jinými osobami a Vaše osobní údaje nebyly neoprávněně předány cizí osobě. Z toho důvodu společnost PlasticExpress.cz ověřuje totožnost žadatele, a to buď vyžádáním dodatečných informací, s jejichž pomocí nám bude potvrzena totožnost žadatele, anebo předložení žádosti či námitky s úředně ověřeným podpisem.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo nesouhlasíte s přístupem naší společnosti, můžete se kdykoliv se stížností obrátit na dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 800
e-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
web.: www.uoou.cz

Jak nás můžete kontaktovat?

S Vašimi dotazy, žádostmi či námitkami se na nás můžete obracet následovně:

Poštou: PlasticExpress.cz s.r.o., 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
E-mailem: info@plasticexpress.cz
Telefonicky: +420 910 880 869

Účinné znění

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady průběžně doplňovat a aktualizovat s uvedením informace o účinnosti přijatých změn.

1Správcem osobních údajů se rozumí ten subjekt, který určuje, jaké osobní údaje a proč bude shromažďovat a jak je bude chránit.
2Například při koupi zboží po uplynutí záruční doby plyne promlčecí lhůta, během které může zákazník vůči naší společnosti uplatňovat právní nároky. Poté si osobní údaje uchováme ještě po dobu jednoho roku, abychom měli jistotu, že ani v poslední den lhůty nebyla k soudu či jinému orgánu podána proti naší společnosti žádná žaloba.

Váš prohlížeč není podporovaný!

Fungování konfigurátoru nemusí být správné. Pro správné zobrazení této stránky aktualizujte svůj prohlížeč

×